طراحی سایت
شنبه 27 بهمن 1397.
-

اطلاعیه ها

خبرها

آخرین خبر

Within tabs


<div class="bs-example">
 <ul class="nav nav-pills">
 <li class="active"><a href="#">Regular link</a></li>
 <li class="dropdown">
 <a id="drop4" role="button" data-toggle="dropdown" href="#">Dropdown <b class="caret"></b></a>
  <ul id="menu1" class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="drop4">
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Action</a></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Another action</a></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Something else here</a></li>
   <li role="presentation" class="divider"></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Separated link</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li class="dropdown">
 <a id="drop5" role="button" data-toggle="dropdown" href="#">Dropdown 2 <b class="caret"></b></a>
  <ul id="menu2" class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="drop5">
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Action</a></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Another action</a></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Something else here</a></li>
   <li role="presentation" class="divider"></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Separated link</a></li>
 </ul>
 </li>
 <li class="dropdown">
 <a id="drop6" role="button" data-toggle="dropdown" href="#">Dropdown 3 <b class="caret"></b></a>
  <ul id="menu3" class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="drop6">
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Action</a></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Another action</a></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Something else here</a></li>
   <li role="presentation" class="divider"></li>
   <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://ordasoft.com">Separated link</a></li>
  </ul>
 </li>
</ul> 
</div>

خدمات فناوری و اطلاعات

VTEM News Boxs

کتابخانه

 
VTEM News Boxs

سامانه خوابگاه

 
VTEM News Boxs

اتوماسیون

 
VTEM News Boxs

سامانه آموزشی

 
VTEM News Boxs

تلگرام

 
VTEM News Boxs

پست الکترونیک

 
VTEM News Boxs

مدیریت پژوهش

 
VTEM News Boxs

سامانه تغذیه

 

لینک های مرتبط