طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.
-

پایان نامه

فرم های مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم شماره 1

فرم انتخاب استاد راهنما

دانلود فرم1

فرم شماره 2

فرم انتخاب موضوع پایان نامه

دانلود فرم2

فرم شماره 3

طرح پیشنهادی پروپوزال

دانلود فرم3

فرم شماره 4

ابلاغ تصويب طرح پيشنهادي پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد به اساتید راهنما و مشاور

دانلود فرم4

فرم گزارش سه ماهه

فرم گزارش سه ماهه پایان نامه

دانلود پیوست

فرم شماره 5

فرم تحويل پايان‌نامه ‌به گروه براي ارزيابي و تصويب در شوراي گروه

دانلود فرم5

فرم شماره 6

فرم ارزیابی مقاله و صحت استخراج آن از پایان نامه

دانلود فرم6

فرم شماره 7

فرم درخواست صدور مجوز دفاع از پايان‌نامه‌ي کارشناسي ‌ارشد

دانلود فرم7

فرم شماره 8

زمان برگزاری جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد 

دانلود فرم8

فرم شماره 9

فرم ارزیابی فردی پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد

دانلود فرم9

فرم شماره 10

فرم ارزیابی جمعی پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد

دانلود فرم10

فرم شماره 11

فرم قرائت دفاعیه

دانلود فرم 11

فرم شماره 12

فرم ارزیابی نهایی در صورت ارائه مقاله

دانلود فرم 12

فرم شماره 13

فرم گواهي انجام اصلاحات پايان‌نامه ها‌ی کارشناسی ارشد

دانلود فرم13

فرم شماره 14

فرم تحویل نسخه های پایان نامه

دانلود فرم14

پیوست 1

تعهدنامه اصالت اثر

دانلود پیوست1

پیوست 2

چگونگی استعلام موضوع پایان نامه از سایت irandoc

دانلود پیوست2

پیوست 3

فرایند اخذ پایان نامه

دانلود پیوست3

فرم تدوین اصلی

فرم تدوین اصلی پایان نامه

دانلود فرم

فرم شیوه نامه

فرم شیوه نامه نگارش پایان نامه

دانلود فرم