طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.
-

رشته های تحصیلی

 

مقاطع و رشته های تحصیلی

کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی - حسابداری

کارشناسی پیوسته: مهندسی صنایع - مدیریت صنعتی - حسابداری مالیاتی

کارشناسی ناپیوسته: حسابداری - مهندسی تکنولوژی نرم افزار - مدیریت بازرگانی

 کاردانی پیوسته: حسابداری بازرگانی - نرم افزار کامپیوتر - کارهای عمومی ساختمان - نقشه صنعتی - الکترونیک عمومی - تربیت بدنی کشی طراحی 

کاردانی ناپیوسته:  حسابداری - مدیریت بازرگانی