طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.
-

صندوق فایل و آرایش دروس

آرایش دروس کلیه رشته ها

آرایش دروس ارشد مهندسی کامپیوتر   

آرایش دروس کاردانی تاسیسات

آرایش دروس ارشد حسابداری ورودی 94

آرایش دروس کاردانی ساختمان

آرایش دروس رشته ارشد حسابداری ورودی95 غیرمرتبط

آرایش دروس کاردانی ساختمان 94 به بعد

آرایش دروس ارشد حسابداری ورودی 95

آرایش دروس کاردانی نقشه کشی

آرایش دروس کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

آرایش دروس رشته الکترونیک 94 به بعد

آرایش دروس و سرفصل مهندسی صنایع

آرایش دروس رشته الکترونیک(فنی و حرفه ای)

آرایش دروس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

آرایش دروس رشته الکترونیک(کارو دانش)

آرایش دروس مهندسی نرم افزار 94 به بعد

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

آرایش دروس کاردانی کامپیوتر-نرم افزار

آرایش دروس کاردانی تربیت بدنی ورودی93 

  آرایش دروس کاردانی کامپیوتر 94به بعد

آرایش دروس کاردانی تربیت بدنی ورودی 94 به بعد

آرایش دروس کارشناسی پیوسته حسابداری94 به بعد

آرایش دروس کارشناسی پیوسته حسابداری 93 به بعد

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری 93 به بعد

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری 94 به بعد

آرایش دروس کاردانی حسابداری فنی 94 به بعد

آرایش دروس کاردانی حسابداری گرایش مالیاتی 94 به بعد

آرایش دروس کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر و بهمن 95

آرایش دروس کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی      

آرایش دروس کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی 94

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 94

آرایش دروس کاردانی مدیریت 91

آرایش دروس کاردانی معماری

آرایش دروس کارشناسی ارشد حسابداری ورودی96

فرم پشنهاد پروژه رشته مهندسی صنایع

آرایش دروس کارشناسی پیوسته عمران

فرم پیشنهاد پروژه رشته کامپیوتر

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته  عمران

فرم های پروژه گروه حسابداری

ساختار پروژه

فرم پیشنهاد پروژه رشته الکترونیک

جزوه تربیت بدنی

جزوه درسی فوتسال رشته تربیت بدنی

فرم معرفی به استاد

فرم و ساختار کارآموزی کلیه رشته ها

آرایش دروس کارشناسی تربیت بدنی - ورودی 96 و به بعد

آرایش دروس کاردانی تربیت بدنی ورودی 96 به بعد

آرایش دروس کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 96 به بعد

آرایش دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی