طراحی سایت
شنبه 27 بهمن 1397.
-

نحوه نوشتن ترتیب نام نویسی در مقالات مستخرج از پایان نامه

نحوه نوشتن ترتیب نام نویسی در مقالات مستخرج از پایان نامه

نحوه نوشتن ترتیب نام نویسی در مقالات مستخرج از پایان نامه

نحوه نوشتن ترتیب نام نویسی دانشجویان در مقالات مستخرج از پایان نامه:

 

عنوان: بررسی تاثیر..................................................

نام دانشجو:..............

گروه ............. ، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

نام استاد راهنما*:...................

گروه ............. ، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

نام استاد مشاور:.....................

گروه ............. ، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

 

   نکته 1: در صورت عدم رعایت شیوه نام نویسی، هیچ نمره ای به دانشجو تعلق نمی گیرد

*نکته 2: یکی از اساتید راهنما و یا مشاور باید به عنوان (نویسنده مسئول انتخاب گردد که با علامت ستاره روی نام آن مشخص می شود)