طراحی سایت
شنبه 27 بهمن 1397.
-

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی 2-98-97

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی 2-98-97

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی 2-98-97

تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

عناوین اقدامات

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و انتخاب واحدکلیه مقاطع ورشته ها

97/11/07

97/11/09

آغاز و پایان نیمسالتحصیلی(16 جلسه)

97/11/13

98/03/16

حذف و اضافه کلیه رشته ها

97/11/23

97/11/24

حذف اضطراری تکدرس

98/02/30

98/02/31

آخرین هفته آموزش

98/03/11

98/03/16

آزمون عملی

طول آخرین هفته آموزش مطابق برنامه کلاسی              (98/03/11لغایت 98/03/16)

امتحان  پایان ترم

98/03/18

98/03/30

 

تذکرات:

·      انتخاب واحد صرفا از طریق webمی باشد. ثبت نام دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی، براساس مقررات و آئین ­نامه­ های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. عدم ثبت ­نام انصراف از تحصیل محسوب می­شود.

·     حذف اضطراری فقط برای دانشجویان مقاطع غیر تحصیلات تکمیلی است.

· دانشجو موظف است در بازه زمانی تعین شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نماید.

· رعایت پیش نیاز و همنیاز و سقف واحد انتخابی الزامی است .

· حداقل واحد انتخابی 12 و حداکثر 20 واحد می باشد. (کمتر و بیشتر از موارد مندرج تحت شرایط خاص بوده و با آموزش هماهنگی شود.)

·دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی ندارد.

· حضور در اولین روز شروع کلاس درس، مطابق برنامه اعلام شده الزامی است.

· غیبت بیش از  3 جلسه در طول ترم موجب محرومیت دانشجو از آن درس می­شود.

· دانشجوی انتقالی و انصرافی ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغییر یک ترم می­باشد.

 

                                                                                                      موفق باشید.

                                                                                        مدیر آموزشی موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی